Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vydávaním vedeckého, recenzovaného časopisu Sience & Military vytvorila priestor na publikovanie príspevkov autorov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorí sa zaoberajú výskumom v nasledujúcich oblastiach: Bezpečnosť; Manažment; Vojenstvo; Humanitné vedy; Prírodné vedy; Matematika; Elektronika; Informatika a Strojárstvo.

Redakcia časopisu Science & Military prijíma na publikovanie len pôvodné, doteraz nepublikované príspevky v anglickom jazyku. Príspevky musia spĺňať požadované kvalitatívne a formálne kritériá a podliehajú anonymnému recenznému konaniu.

Časopis Science & Military vychádza dvakrát ročne v mesiacoch Jún a December (online). Tlačená podoba časopisu je vydávaná a distribuovaná s mesačným oneskorením.

Termín na doručenie príspevkov redakcii časopisu je  1. marec a 1. september príslušného kalendárneho roku. Príspevky doručené po termíne uzávierky, budú zaradené k príspevkom pre nasledujúce číslo časopisu Science & Military.

Záujemcovia o publikovanie môžu príspevky spracované v súlade s Etickými štandardami, Pokynmi pre autorov a Šablónou príspevku zaslať v elektronickej podobe redakcii časopisu. Zaslaním príspevku autor potvrdzuje, že sa zoznámil s Etickými štandardami, Pokynmi pre autorov, Recenzným konaním a GDPR a bez výhrad ich akceptoval.

Každému z autorov prináleží jeden autorský výtlačok časopisu Science & Military v tlačenej podobe.

Redakcia časopisu Science & Military nevyberá od autorov poplatky za publikovanie ani  iné poplatky.