1. Redakcia časopisu prijíma len pôvodné, aktuálne a doposiaľ časopisecky nepublikované vedecké práce.

2. Redakcia časopisu prijíma na publikovanie len príspevky v anglickom jazyku napísané v súlade s Etickými štandardami.

3. Odporúčaný rozsah príspevkov je 6 strán predpísaného formátu. Pri písaní jednotlivých častí príspevku je potrebné použiť textový editor Microsoft Word, typ písma Times New Roman, riadkovanie jednoduché. Súčasne je potrebné dodržiavať nasledujúcu schému: Názov - 12 bodové písmo, tučné, veľké, zarovnané na stred. Meno, priezvisko autora (spoluautorov) – 10 bodové normálne písmo, zarovnané na stred. Abstrakt - 9 bodové normálne písmo, rozsah 3 - 5 riadkov. Kľúčové slová – 9 bodové normálne písmo. Text príspevku – 10 bodové normálne písmo, dvojstĺpcový formát, šírka stĺpcov 75 mm, medzera medzi stĺpcami 10 mm. Prvý riadok odsadiť o hodnotu 5 mm.

4. Okraje stránky zhora a zdola nastaviť na 25 mm. Okraje zľava a sprava nastaviť na 25 mm. Zvoliť zrkadlové okraje. Vzdialenosť záhlavia a päty od okraja stránky má byť 12,5 mm, pričom musí byť potvrdená voľba rôznych pravých a ľavých stránok.

5. Fotografie na publikovanie musia byť čierno-biele (nie farebné) vo výbornej kvalite s dobrým kontrastom.

6. Rovnice je potrebné písať v editore vzorcov Microsoft Word. Rovnice musia byť číslované, pričom čísla je potrebné písať v okrúhlych zátvorkách so zarovnaním na pravý okraj stĺpca.

7. Obrázky, grafy a tabuľky musia byť začlenené do textu príspevku s číslovaním a názvom. Označenie obrázka musí začínať skratkou a číslom Obr. 1, za ktorým nasleduje názov obrázka. Označenie grafu musí začínať slovom a číslom Graf 1, za ktorým nasleduje názov grafu. Označenie tabuľky musí začínať skratkou Tab. 1, za ktorým nasleduje názov tabuľky.

8. Literatúra použitá v príspevku musí byť úplne a presne označená a citovaná podľa STN 01 0197 (ISO 690). Citácie v texte sa uvádzajú v hranatých zátvorkách a sú zosumarizované v poradí ako boli použité v texte.

9. Na formátovanie príspevku je vhodné použiť vzor príspevku, ktorý je dostupný na webovej adrese: doplniť link.

10. Príspevok posúdi redakčná rada na svojom najbližšom zasadnutí a v prípade jeho zaradenia do niektorého z budúcich čísel časopisu podrobí rukopis recenznému konaniu. Príspevok pred tlačou bude zaslaný autorovi na definitívnu kontrolu. Za jazykovú úroveň príspevku plne zodpovedá autor.

11. Text príspevku vo formáte A4, upravený podľa vzoru, je potrebné zaslať v jednom výtlačku na adresu redakcie časopisu a súčasne aj v elektronickej podobe na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

12. Termíny na zaslanie príspevkov v kalendárnom roku sú 1. marec a 1. september.