Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi

• Etické štandardy publikovania v časopise Science & Military (ďalej len “etické štandardy”) sú záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na publikovaní v časopise Science & Military (vydavateľ, redakčná rada, autori, recenzenti).

• Hlavným cieľom etických štandardov je vymedziť práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán publikačného procesu tak, aby bola zaistená maximálna kvalita, neutralita, objektívnosť a transparentnosť časopisu Science & Military.

• Tieto etické štandardy boli spracované podľa štandardov dobrých publikačných mravov definovaných medzinárodným fórom Committee on Publication Ethics (COPE) a obsiahnutými v Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Povinnosti časopisu (vydavateľa a redakčných orgánov)

• Vydavateľ časopisu Science & Military sa zaväzuje konať a vystupovať voči všetkým zúčastneným v publikačnom procese v súlade s etickými štandardami publikovania v časopise Science & Military, dobrými mravmi a s vylúčením akejkoľvek rasovej, sexuálnej, náboženskej, etnickej či politickej diskriminácie.

• Časopis prijíma nástroje, ktoré umožnia autorom a iným osobám upozorniť na porušovanie etických štandardov, ako aj opatrenia predchádzajúce ich porušovaniu. Časopis sa zaväzuje bezodkladne riešiť prípadné sťažnosti, archivovať ich a v prípade ich oprávnenosti vykonať nápravu v spolupráci so sťažovateľom.

• Redakcia časopisu prijíma rukopisy vedeckých textov zodpovedajúcich zameraniu časopisu. Prijaté články sú posudzované v anonymnom recenznom konaní minimálne dvomi recenzentami. Pokiaľ sa posudky výrazne rozchádzajú v hodnotení, redakcia stanoví tretieho recenzenta.

• O konečnom prijatí textu na publikovanie rozhoduje redakčná rada na základe výsledkov anonymného recenzného konania. Proces posudzovania rukopisu je vždy vykonaný nezávisle od autora.

• Redaktori alebo členovia redakčnej rady, ktorí publikujú v časopise Science & Military, nesmú  zneužiť  svoju  pozíciu.  Publikovanie  redaktorov  alebo  členov   redakčnej  rady v časopise Science & Military podlieha rovnakým pravidlám a kritériám ako texty iných autorov.

• Časopis Science & Military zachováva anonymitu a zamedzuje vzniku stretu konfliktov záujmu medzi autormi, časopisom a jeho súčasťami a recenzentmi.

Povinnosti autora

• Autor je povinný zoznámiť sa s pokynmi pre autorov, ako aj s etickými štandardmi a v maximálnej miere spolupracovať a komunikovať s vydavateľom.

• Autor odovzdaním rukopisu redakcii prehlasuje, že predložené dielo je originálne a pôvodné. Ďalej prehlasuje, že má na dielo plné a neobmedzené autorské právo, a že toto dielo nebolo a ani nebude ponúknuté na publikovanie inej redakcii (inému verejne prístupnému informačnému zdroju) až do vydania konečného rozhodnutia redakčnej rady časopisu Science & Military o jeho uverejnení / neuverejnení.

• Autor je zodpovedný za obsah diela a za to, že dielo neobsahuje informácie podliehajúce utajeniu podľa platnej právnej úpravy.

Plagiátorstvo je neprípustné! V tejto súvislosti autor prehlasuje, že dielo bolo napísané v súlade so štandardmi vedeckej práce, pričom dodržiava správnu a úplnú citáciu použitých autorov a ich diel, ako aj citačné normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam, a tieto správne uvádza v použitej literatúre. Toto potvrdzuje podpísaním čestného prehlásenia.

• Autor je povinný vyvarovať sa v diele urážlivých výrokov, ktoré by mohli poškodiť ďalšie osoby alebo dobrú povesť časopisu Science & Military. Taktiež je povinný ihneď informovať redakciu časopisu, ak zistí v publikovanom diele závažnú chybu a poskytnúť súčinnosť pri náprave.

• Autor je povinný viesť a uchovávať informácie a záznamy súvisiace so vznikom a úpravami diela. Na ich základe, a na žiadosť vydavateľa doložiť autorstvo v prípade pochybností alebo v prípade preverovania sťažnosti na porušovanie etických štandardov.

• Autor nepátra po identite recenzentov a upozorní vydavateľa na skutočnosti, ktoré by mohly ohroziť anonymitu a objektiviu recenzného konania.

• V prípade, že dielo bolo spracované s finančnou podporou, alebo s účasťou ďalšej osoby je nevyhnutné, tieto skutočnosti zreteľne uviesť, vrátane zverejnenia zdrojov finančnej podpory projektu, sponzora, grantu.

Povinnosti recenzentov

• Recenzent je povinný oboznámiť sa s etickými štandardmi časopisu Science & Military a formou recenzného posudku a spôsobom jeho vypracovania.

• Recenzent pristupuje k posúdeniu textu objektívne, nezaujate a zodpovedne. Zaväzuje sa spracovať posudok včas a v požadovanej kvalite.

• V prípade stretu záujmov, časovej tiesni, nedostatočnej odbornosti alebo neschopnosti vypracovať posudok, informuje o tejto skutočnosti redakciu časopisu v stanovenom termíne.

• Výsledky recenzného posudku tvoria bázu rozhodovania redakcie o uverejnení / neuverejnení posudzovaného rukopisu.

• Recenzent zachováva anonymitu a súčasne sa zaväzuje nezneužiť získané informácie a myšlienky v súvislosti s vypracovaním posudku vo vlastný prospech. Ak dôjde k zisteniu obsahovej zhody s už publikovaným príspevkom, recenzent túto skutočnosť oznámi redakcii.

• Recenzent nepátra po identite autora recenzovaného príspevku a upozorní vydavateľa na skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť anonymitu recenzného konania.

Postup pri riešení prípadov neetického konania

Identifikácia neetického chovania
• Ktokoľvek môže upozorniť vydavateľa časopisu Science & Military na porušovanie vyššie uvedených etických štandardov, pričom je nevyhnutné poskytnúť všetky informácie a dôkazy, aby sa mohlo začať prešetrenie v predmetnej veci.

• Časopis Science & Military a všetky jeho súčasti vyvinú maximálnu snahu predmetnú vec prešetriť a vyvodiť záverečné rozhodnutie.

• Proces prešetrenia prebieha v rámci časopisu Science & Military nestranne, na základe zhromaždenia všetkých relevantných dôkazov. V prípade porušenia princípov zo strany časopisu Science & Military je prizvaný nestranný odborník.

• Všetky informácie týkajúce sa prešetrenia a výsledky z neho vyplývajúce, nebudú poskytovné mimo okruh osôb, ktorých sa bezprostredne dotýkajú.

Porušenie etických štandardov menšieho rozsahu
• Pochybenia etických štandardov menšieho rozsahu sú riešené interne (neverejne a bez zapojenia ďalších orgánov a osôb).

Závažné porušnie etických štandardov
• Závažné porušenie etických štandardov rieši predseda redakčnej rady v spolupráci s redakčnou radou a vydavateľom. V záujme objektívneho posudzovania miery prípadného previnenia je možné k prešetreniu a konzultáciám prizvať ďalšie orgány a osoby.

Záverečné rozhodnutie (výsledok prešetrenia)
• Samotné záverečné rozhodnutie závisí od závažnosti porušenia etických štandardov alebo neetického správania.

• Výsledkom prešetrenia môže byť informovanie a poučenie dotknutej osoby, písomné upozornenie (formálne pokarhanie s výstrahou), prípadne stiahnutie textu, resp. celého čísla časopisu.

• Rozhodnutím môže byť dotknutej osobe uložený zákaz publikovať (ak je dotknutá osoba autor), či recenzovať príspevky (ak je dotknutá osoba recenzent) alebo odvolanie z funkcie (ak je dotknutá osoba člen redakčnej rady).

• Okrem toho môže dôjsť k nahláseniu záverečných výsledkov prešetrenia samotnému zamestnávateľovi alebo k posunutiu výsledkov prešetrenia nadriadenému orgánu na ďalšie prešetrenie a uloženie opatrení podľa povahy priestupku.