Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú platné pre webovú stránku časopisu Science & Military. Vydavateľom časopisu Science & Military je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovký Mikuláš, Slovenská republika.

Informácie pre spracovávanie osobných údajov

Redakcia časopisu Science & Military dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám odovzdávate, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte právo požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie v prípade, že sú osobné údaje spracovávané na základe Vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa  môžete na nás obrátiť písomne na adresu Redakcie časopisu Science & Military.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Redakcia časopisu Science & Military dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba, a neodovzdávame ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Máte právo požiadať Redakciu časopisu Science & Military o informácie, aké osobné údaje, v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme bezplatne v lehote najneskôr do 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote do 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. V prípade, že budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, musíme najskôr overiť, že ste skutočne osoba, ktorej náleží táto informácia. Vo Vašej žiadosti preto uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. Máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii skôr, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe. Máme právo odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli zložito získateľné (napr. zo záloh, archívov atď.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Vzhľadom na to, že sa osobné údaje môžu v priebehu času meniť (nap. zmena adresy, zmena priezviska) privítame, ak nás budete informovať, že u Vás nastala nejaká zmena tak, aby sme Vaše osobné údaje mali stále aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. S tým súvisí i Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. V prípade, ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. Svoje údaje môžete skontrolovať na webovej stránke časopisu Science & Military. Ak si nie ste istí, alebo chcete zmeniť svoje údaje, neváhajte kontaktovať Redakciu časopisu Science & Military.

Námietky

V prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V okamihu podania námietky, bude spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené dovtedy, kým nebude preverené, či je námietka oprávnená. Tiež Vás informujeme, že Vašim právom je obrátiť sa s námietkou na príslušný úrad, ktorým je v tomto prípade Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že takto evidované osobné údaje nie sú presné, sú spracovávané protiprávne, a ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme za účelom ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše osobné údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta i zo záložných systémov, a nezriedka to nie je ani technicky vykonateľné. Tieto dáta však nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kde sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť na Redakciu časopisu Science & Military

Webové stránky

Keď pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí: Vaša IP adresa, Otváraná stránka nášho webu, Kód odpovede http. Tieto informácie spracovávame iba na účely našej právnej ochrany po dobu maximálne 10 rokov.